Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną?

Małżonkowie, którzy mają wspólność ustawową, mogą w dowolnym czasie ustanowić – w drodze umowy w formie aktu notarialnego – rozdzielność majątkową. W takiej sytuacji oboje udają się do notariusza i od daty podpisania umowy będzie już w ich małżeństwie ustrój rozdzielności majątkowej. To wydaje się być dość proste. Ale… czy można ustanowić w małżeństwie ustrój rozdzielności majątkowej z datą wsteczną?

W drodze umownej nie. (nie można więc zawrzeć umowy, z której by wynikało, iż rozdzielność majątkowa obowiązuje od dowolnie określonej w umowie daty  „z przeszłości”)

ALE:

w pewnych określonych sytuacjach o tej rozdzielności z datą wsteczną może orzec sąd.

Domyślasz się pewnie, iż to wyjątkowe sytuacje.

Zgodnie z art. 52 par. 2 k.r.o. :

w wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

Żaden przepis nie zawiera katalogu takich sytuacji, w których są będzie mógł ustanowić rozdzielność majątkową z datą wcześniejszą.

Każda sytuacja jest inna, a sąd wydaje orzeczenie w realiach danej sprawy, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego.

Dużo jednak wiemy na ten temat z orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych:

1. Ważnym powodem do zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej jest separacja małżonków uniemożliwiająca im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym.

(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2004 r.,  sygn. akt III CK 126/03)

Orzeczeń w tym temacie było wiele:

Istotne okoliczności to okoliczność faktycznej separacji małżonków oraz brak możliwości porozumienia w sprawach zarządzania majątkiem.

1. Jednym z ważnych powodów w rozumieniu art. 52 § 1 k.r.o. jest długotrwała separacja małżonków, mająca swe źródło w nieporozumieniach między nimi, która sprawia, że małżonkowie tracą zdolność wykonywania aktów zarządu majątkiem wspólnym.

(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2000 r. sygn. akt : II CKN 401/00)

I jeszcze jedno:

oczywiście sąd w takiej sprawie bada, czy wskutek ustanowienia takiej rozdzielności z datą wsteczną nie doszłoby przypadkiem do pokrzywdzenia interesów innych osób- np.  wierzycieli.

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: