Podział majątku w trakcie trwania małżeństwa

Co do zasady podział majątku między małżonkami  (tak umowny, jak i sądowy) następuje po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie o rozwód.

Czy jednak jest możliwe dokonanie podziału majątku wspólnego pomimo pozostawania w (szczęśliwym) związku małżeńskim?

Odpowiedź na to pytanie (wbrew temu co sądzi wiele osób) brzmi : owszem, można.

Faktycznie –  w czasie trwania wspólności ustawowej majątku wspólnego nie można  podzielić. Pamiętać tylko należy, iż nie ma wcale obowiązku pozostawania we wspólności ustawowej.

Małżonkowie mogą w dowolnym czasie wspólność taką znieść (umowa w tym przedmiocie wymaga formy aktu notarialnego) a następnie ustanowić rozdzielność majątkową.

Po zawarciu takiej umowy nie ma już żadnych przeszkód by dokonać podziału majątku wspólnego. Jak więc widać, do dokonania podziału majątku wspólnego nie jest wcale niezbędne przeprowadzenie rozwodu .

Odrębnym, choć znaczącym problemem jest odpowiedzialność za długi. Długi – a więc np. kredyty czy pożyczki. A konkretniej kto i – co najważniejsze – z jakiego majątku będzie je spłacał? Czy wierzyciel będzie mógł „sięgnąć” do majątku  wspólnego małżonków czy tylko majątku osobistego małżonka, który dług ten zaciągnął? I jaka będzie tu „rola” drugiego z małżonków? To skomplikowane kwestie. Dużo zależy od daty, w jakiej zobowiązanie było zaciągnięte. A konkretniej od tego, jaki obowiązywał wtedy stan prawny. Bo przepisy kodeksu rodzinnego były wielokrotnie nowelizowane. Szczególnie ważna zmiana była np. w 2005r. Ale to już temat na osobny wpis.

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: