Podział majątku w sprawie o rozwód

Podział majątku wspólnego może nastąpić już w postępowaniu  o rozwód.

Czyli jest podstawa, aby „załatwić” wszystko w jednym postępowaniu.

Takie rozwiązanie to jednak wyjątek.

Co do zasady najpierw sprawę o rozwód rozpatruje sąd okręgowy, a podziałem majątku zajmuje się sąd rejonowy po zakończeniu sprawy o rozwód. Już same sprawy rozwodowe są najczęściej dość skomplikowane, a jeśli choć jedna ze stron chce orzekania o winie, albo też jeśli rozwodzące się strony mają małoletnie dzieci to i tak sprawy rozwodowe mogą trwać naprawdę długo… Jeśli jeszcze sąd okręgowy przy sprawie rozwodowej miałby zajmować się podziałem majątku i wszystkim, co się z tym wiąże- czyli np. rozliczaniem nakładów z majątków osobistych na majątek wspólny małżonków, to sprawy takie trwałyby naprawdę całe lata. Ale wracając do tematu wpisu:

Podział majątku w sprawie o rozwód może  nastąpić pod warunkiem, iż nie spowoduje zwłoki w postępowaniu – a więc w praktyce w sytuacji gdy między małżonkami nie ma sporu co do tego, co wchodzi w skład majątku wspólnego oraz jaką wartość mają poszczególne składniki. (oczywiście podział taki w sprawie o rozwód możliwy jest tylko wtedy gdy strony są też zgodne co do samego sposobu podziału majątku).

Jeśli między stronami takiej zgodności nie ma, sąd „rozwodowy” nie będzie orzekał w tej kwestii; po zakończeniu procesu rozwodowego strony będą mogły dokonać umownego podziału majątku, lub też w tym celu przeprowadzić osobne postępowanie- tym razem przed sądem rejonowym.

Sąd nie dokonuje jednak takiego podziału z urzędu – konieczny jest stosowny wniosek.

Wniosek taki podlega dodatkowej opłacie- niezależnej od opłaty od samego pozwu o rozwód. I jeszcze jedna kwestia warta poruszenia przy tym wpisie.

W skład majątku wspólnego małżonków wchodzi najczęściej jakaś nieruchomość – mieszkanie, dom, działka.

Po sprawie o podział majątku wspólnego małżonek, który „dostał” tę nieruchomość jest zazwyczaj zainteresowany ujawnieniem tej okoliczności w księdze wieczystej. Jeśli sąd orzekający rozwód orzekł także w kwestii podziału majątku, można z takim wyrokiem udać się do właściwego wydziału ksiąg wieczystych.

Ale – jak pisałam – podział majątku wspólnego w sprawie o rozwód to raczej sytuacja wyjątkowa. Powstaje więc pytanie, czy z samym wyrokiem rozwodowym można żądać wpisu w księdze wieczystej?

Jak wskazał Sąd Najwyższy, prawomocny wyrok orzekający rozwód może być podstawą wpisu w księdze wieczystej współwłasności w częściach ułamkowych na rzecz byłych małżonków.(uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21.06.2001r., sygn. akt III CZP 16/01) O księgach wieczystych, wpisach do ksiąg i współwłasności w częściach ułamkowych będzie jeszcze mowa w dalszych wpisach.

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: