Podział majątku : nakłady na majątek

Sprawy o podział majątku (jak już pisałam) łatwe nie są. Nie są  one proste m. in. dlatego, iż podczas sprawy o podział wspólnego majątku sąd rozlicza także nakłady m. in. z majątków   osobistych na majątek wspólny, z majątku wspólnego na majątki osobiste każdego z małżonków. Ale czasami zdarza się tak, iż  wspólnego majątku z jakiegoś względu już nie ma, a wzajemne pretensje finansowe obu stron pozostały…

I powstaje pytanie co wtedy: wnosić o podział majątku wspólnego, a we wniosku napisać, że majątku wspólnego już nie ma?

To, jak sam przyznasz, byłaby dość dziwna konstrukcja.

A takie sytuacje zdarzają się w praktyce i to wcale nie tak rzadko.

cie łw takiej sytuacji:

W przypadku gdy po ustaniu wspólności małżeńskiej nie istnieje jako obiekt podziału wspólny majątek stron, roszczenia z tytułu zwrotu wydatków, nakładów i spłaconych długów przewidziane w art. 45 k.r.o. podlegają rozpoznaniu w procesie. Postępowanie w trybie nieprocesowym (art. 567 k.p.c.) wchodziłoby natomiast w rachubę jedynie wtedy, gdyby przedmioty majątkowe nabyte przez oboje małżonków lub przez jednego z nich w czasie trwania małżeństwa jako obiekt podziału w sensie fizycznym w dalszym ciągu istniały. (sygn. akt VI ACa 1129/12)

A więc tak czy inaczej – w przypadku braku porozumienia z byłym już współmałżonkiem – czeka Cię wizyta w sądzie (i to najprawdopodobniej więcej niż jedna). Sytuacja taka ma jeszcze małą niedogodność związaną z kosztami.

Wnosząc wniosek o podział majątku wspólnego po rozwodzie uiszczasz opłatę stałą – niezależnie od tego, jaka ten majątek ma wartość (nawet jeśli liczony jest w milionach). Inaczej rzecz ma się w sprawach rozpatrywanych w trybie procesowym. W pozwie musisz podać wartość przedmiotu sporu – a więc kwotę, którą chcesz uzyskać od pozwanego. Wraz z pozwem musisz też uiścić opłatę sądową. A ta oplata już jak najbardziej zależy  od wysokości kwoty, której domagasz się od przeciwnika procesowego. I niestety: im wyższa dochodzona kwota, tym wyższą opłatę musisz na konto sądu uiścić…

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: