Podział majątku a rozdzielność majątkowa

Czy można oficjalnie podzielić majątek wspólny, pozostając wciąż małżeństwem? I nie mieć nawet zamiaru występowania o rozwód? Oczywiście mowa tu o podziale „oficjalnym” – a więc przeprowadzonym np. w formie umowy zawrtej w kancelarii notarialnej.

Otóż można.

Strony mogą – pozostając wciąż małżeństwem – ustanowić w swoim małżeństwie ustrój rozdzielności majątkowej.(umowa taka musi być jednak zawarta w formie aktu notarialnego)

Umowę taką można zawrzeć w dowolnym czasie.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie jest jednak równoznaczne z dokonaniem podziału majątku wspólnego.(na marginesie: każdy z małżonków może wystąpić do sądu aby sąd orzekł o ustanowieniu rozdzielności majątkowej – sąd jednak uwzględnia takie żądanie tylko w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach)

Jak już pisałam wcześniej, podziału majątku wspólnego  dokonać można po ustaniu wspólności majątkowej (najczęściej po uprawomocnieniu się wyroku o rozwód- ale nie tylko).

Strony mogą  w czasie trwania małżeństwa w drodze umowy  – zawartej w formie aktu notarialnego  –  wprowadzić w małżeństwie ustrój rozdzielności majątkowej. Samo jednak wprowadzenie takiego małżeńskiego ustroju majątkowego, jakim jest rozdzielność nie oznacza jeszcze podziału majątku zgromadzonego do czasu zawarcia takiej umowy. Podział majątku może także zostać dokonany w drodze umowy między małżonkami. Należy tylko pamiętać, iż w sytuacji, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego.

Zawarcie takiej umowy (tzn. wprowadzenie ustroju rozdzielności majątkowej)  dopiero otwiera drogę do podziału zgromadzonego dotychczas majątku.

Nie jest więc konieczne przeprowadzenie sprawy o rozwód, aby podzielić formalnie dotychczas zgromadzony majątek.

Zgodnie  bowiem z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego : w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: