Podział majątku a długi

Podział majątku wspólnego małżonków obejmuje tylko aktywa, a więc sąd może przyznać każdemu z małżonków konkretne składniki majątkowe. Co do zasady sąd nie dzieli długów zaciągniętych wspólnie przez małżonków.

Tak więc raczej trudno byłoby znaleźć  w postanowieniu kończącym sprawę o podział majątku po rozwodzie punkt dotyczący tego, kto jakie długi ma pospłacać…

Bo przecież wierzyciel też ma tu coś do powiedzenia. I wcale pewnie np. taki bank nie byłby zadowolony, gdyby sąd w swoim orzeczeniu zwolnił jednego z dłużników z obowiązku spłaty kredytu. Każda sytuacja jest inna.

Czasem dług zaciąga tylko jeden z małżonków, czasem zaciągają go oboje małżonkowie.

Czasem dług ten pozostaje w związku z zaspokojeniem zwykłych potrzeb rodziny, a czasem zupełnie nie.

W każdej sytuacji należy dokładnie wczytać się w postanowienia umowy kredytowej z bankiem (jak już o kredycie w banku tu mowa) i przeanalizować swoją sytuację majątkową.

Za dług, który obciążał solidarnie oboje  małżonków w czasie trwania wspólności, odpowiadają małżonkowie razem także  po  ustaniu wspólności majątkowej– tj.  po rozwodzie, separacji, podpisaniu notarialnej umowy  o rozdzielności. (o tym, czym jest odpowiedzialność solidarna będzie osobny wpis)

Sąd może teoretycznie zobowiązać jednego z małżonków do spłacenia tych długów i zwolnić drugiego z obowiązku spłaty albo wskazać, w jakiej części dług ma spłacić mąż, a w jakiej żona, i uwzględnić to we wzajemnych rozliczeniach małżonków.

Jednakże rozstrzygnięcie to nie jest wiążące dla wierzyciela.

Wierzyciel nie jest stroną w postępowaniu między małżonkami o podział majątku wspólnego, a wydane przez sąd orzeczenie nie może pogarszać sytuacji wierzyciela. Może on nadal żądać spłaty całego długu od każdego z małżonków, chyba że wyraził oficjalnie zgodę na „przypisanie” długu tylko jednemu z nich albo zgodził się na podział między nich. Dotyczy to, oczywiście, także kredytów bankowych, w tym zaciągniętych przez małżonków na budowę wspólnego domu czy kupno mieszkania. Gdyby wierzyciel ściągnął dług od tego z małżonków, który wedle orzeczenia sądu o podziale majątku dorobkowego nie był zobowiązany do jego z spłaty, małżonek, który spłacił dług  może domagać się zwrotu, także na drodze sądowej (przed właściwym rzeczowo i miejscowo sądem cywilnym) od drugiego (byłego) małżonka.

W sprawie długów przy podziale majątku wspólnego wielokrotnie wypowiadał wielokrotnie się Sąd Najwyższy – a to jedno z  istotniejszych orzeczeń.

1. Przy podziale majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami w zasadzie nie bierze się pod uwagę pasywów. Niespłacone długi, które obciążają majątek wspólny, przy podziale majątku wspólnego w zasadzie nie podlegają rozliczeniu. Jednakże inną kwestią jest ustalenie wartości przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego i podlegających podziałowi (art. 684 w zw. z art. 567 § 3 k.p.c.).

2. Przy szacowaniu składników majątku wspólnego należy uwzględnić obciążenie zmieniające rzeczywistą wartość tych składników majątkowych, w szczególności obciążenie o charakterze prawnorzeczowym, za które ponosi odpowiedzialność każdorazowy właściciel nieruchomości, zwłaszcza obciążenie hipoteką i prawami dożywocia. Wartość takich obciążeń odlicza się zarówno przy ustalaniu składników majątku wspólnego, jak i przy zaliczeniu wartości przyznanej jednemu z małżonków nieruchomości na poczet przysługującego mu udziału w majątku wspólnym.(postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21.01.2010r.,sygn. akt ICSK 205/09)

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: