Orzecznictwo

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych

§§§

O zwrocie wydatków i nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny sąd orzeka wyłącznie na wniosek zgłoszony w postępowaniu w pierwszej instancji, a domagający się ich zwrotu zobowiązany jest dokładnie określić te żądania, zgodnie z art. 187 § 1 pkt 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Stosownie zaś do art. 321 § 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., żądaniami tymi sąd jest związany.

(postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4.04.2012r., ICSK 323/11)

§§§

W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga również o wzajemnych rozliczeniach byłych małżonków. Każdy z nich może korzystać ze zgromadzonych w okresie małżeństwa środków finansowych, jednak należy pamiętać, że rozliczeniu nie podlegają jedynie te, które zostały wydane na zaspokojenie usprawiedliwionych własnych potrzeb, do wykazania czego zobowiązana jest ta strona postępowania, która pieniądze zużyła.

(postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19.062009r., sygn. akt V CSK 485/08)

 §§§

W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd ustala wartość nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków bez względu na inicjatywę dowodową uczestników postępowania.

(uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21.02.2008r., sygn. akt III CZP 148/07)

§§§

1. W czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, w razie sporu między małżonkami co do przynależności określonego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego, dopuszczalne jest powództwo o ustalenie (art. 189 k.p.c.), że przedmiot ten należy do tego majątku.

2. Interes w żądaniu ustalenia należy rozumieć jako potrzebę prawną, wynikającą z sytuacji prawnej, w jakiej znajduje się powód. Jeżeli z prawa przedmiotowego nie wynika, że ma on potrzebę ustalenia, wyrok ustalający jest zbyteczny. Wydanie wyroku ustalającego ma sens wtedy, gdy powstała sytuacja grożąca naruszeniem stosunku prawnego lub powstała wątpliwość co do jego istnienia.

(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20.08.1998r., sygn. akt III CKN 332/98)

§§§

Sąd orzeka o zwrocie wydatków i nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny wyłącznie na wniosek.

(postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 1 grudnia 2011 r., sygn. akt I CSK 78/2011)

§§§

W sprawie o podział majątku wspólnego sąd uwzględnia należące do niego aktywa, a nie długi.

(postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 20 października 2011 r. sygn. akt IV CSK 53/2011)

§§§

W postępowaniu o podział majątku wspólnego skład, wartość majątku ulegającego podziałowi ustala sąd.

(postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 grudnia 2008 r., sygn. akt II CSK 356/2008)

§§§

W postępowaniu apelacyjnym nie można żądać ustalenia nierównych udziałów w sprawie o podział majątku wspólnego, jeżeli przed sądem I instancji takie żądanie nie było zgłoszone.

(postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 6 kwietnia 1998 r. sygn. aktI CKN 1113/97)

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: