Ogłoszenie postanowienia – i co dalej ?

Postępowanie w sprawie o podział majątku dobiega wreszcie końca.

Sąd po analizie dokumentów oraz  przesłuchaniu świadków i stron wydaje postanowienie (postanowienie, a nie wyrok, gdyż sprawy  podział majątku wspólnego rozpatrywane są w tzw. postępowaniu nieprocesowym).

Czy oznacza to iż strony z chwilą ogłoszenia orzeczenia przez sąd I instancji sprawa jest definitywnie zakończona?

Otóż nie.  Aby można było uznać, iż sprawa o  podział majątku jest definitywnie zakończona,  postanowienie  Sądu I instancji musi się jeszcze uprawomocnić.

A kiedy to nastąpi?

To zależy od tego, czy strony zgadzają się z ogłoszonym postanowieniem.

Jeśli obie strony zgadzają się z  postanowieniem i żadna z nich nie zażąda jego pisemnego uzasadnienia, ani też nie wniesie apelacji, orzeczenie  to  uprawomocni się po upływie 21 dni od jego ogłoszenia.

Jeśli zaś choć jedna strona nie będzie zadowolona z  postanowienia i zdecyduje się je zaskarżyć,  na uprawomocnienie się  postanowienia trzeba będzie jeszcze chwilkę (w praktyce kilka miesięcy) poczekać. W przypadku wniesienia apelacji sprawą zajmie się sąd II instancji, czyli w sprawie o  podział majątku – sąd okręgowy.

Aby zaś wnieść apelację, należy najpierw – w ciągu 7 dni od ogłoszenia  postanowienia  przez sąd rejonowy wystąpić o jego pisemne uzasadnienie. Po otrzymaniu z sądu uzasadnienia  postanowienia niezadowolona z niego strona ma 2 tygodnie, aby wnieść apelację. (sama apelacja będzie przedmiotem jeszcze wielu wpisów).

Uwaga: terminu 14 dni na wniesienie apelacji nie można w żadnym razie przekroczyć – jeśli termin zostanie przekroczony, sąd apelacji nie uwzględni, nawet jeśli strona wnosząca apelację podniesie słuszne zarzuty.  Jeśli apelacja wniesiona zostanie w terminie i prawidłowo opłacona, sąd II instancji wyznaczy rozprawę.

Dopiero po wydaniu orzeczenia przez  sąd okręgowy sprawa o podział majątku wspólnego po rozwodzie będzie prawomocnie zakończona. No, chyba, że sąd II instancji przekaże sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I instancji…

Wtedy sprawą zajmie się ponownie sąd I instancji – choć już tym razem w innym składzie.

Uprawomocnienie się orzeczenia ma istotne znaczenie.

Małżonek, który skutkiem przeprowadzonego postępowania o podział majątku będzie chciał złożyć stosowny wniosek do wydziału ksiąg wieczystych musi dołączyć odpis postanowienia ze stwierdzeniem prawomocności. No i oczywiście dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego strony mogą dysponować składnikami, które zostały im na mocy tego postanowienia przyznane.

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: