Mieszkanie moje, a pieniadze z jego wynajmu…

Mieszkanie (dom, inna nieruchomość)  moje, a pieniądze z jego wynajmu… wspólne.

Mieszkanie czy dom może z różnych względów stanowić własność tylko jednego z małżonków (np. małżonek mógł otrzymać to mieszkanie w prezencie przed ślubem, odziedziczyć…). W sytuacji takiej właściciel mieszkania może podjąć decyzję, aby mieszkanie takie wynajmować. Jeśli jednak pozostaje w związku małżeńskim powinien  zapoznać się z przepisem art. 31 par. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

A stanowi on co następuje: do majątku wspólnego należą w szczególności:

-pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

-dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

-środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

-kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Tak sformułowany przepis oznacza, iż pieniądze uzyskane z wynajmowania mieszkania należącego do jednego z małżonków będą stanowić majątek wspólny. Oczywiście zakładamy, iż małżonkowie pozostają w ustroju wspólności majątkowej. Jeśli małżonkowie zdecydowali się na ustrój rozdzielności, sytuacja będzie przedstawiać się inaczej.

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: