Kiedy ustaje wspólność majątkowa?

Najczęstszym w praktyce przypadkiem ustania wspólności majątkowej jest orzeczenie rozwodu (a dokładnie data uprawomocnienia się wyroku w sprawie rozwodowej).

Do czasu uprawomocnienia się wyroku w sprawie o rozwód małzonkowie pozostają formalnie małżeństwem.

Oprócz sytuacji ustania wspólności w wyniku prawomocnego wyroku rozwodowego wspólność majątkowa ustaje także w wyniku prawomocnego orzeczenia przez sąd separacji między małżonkami. (mówimy tu oczywiście o separacji orzeczonej wyrokiem sądu; zdarza się i to wcale nierzadko, iż strony pozostają w tzw. separacji faktycznej – a więc po prostu z różnych względów nie mieszkają razem i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa) Ale prawomocny wyrok rozwodowy (czy też prawomocny wyrok sądu w sprawie o separację) to nie jedyna sytuacja, kiedy ustanie z mocy prawa wspólność majątkowa między małżonkami.  O tym jeszcze za chwilę.

Teraz trzeba wspomnieć, iż :

przede wszystkim jednak to sami małżonkowie mogą decydować, czy chcą, aby w ich małżeństwie był ustrój wspólności majątkowej. Jeśli oboje są zgodni, iż już dłużej tej wspólności ustawowej nie chcą, mogą zgodnie udać się do kancelarii notarialnej, aby podpisać akt notarialny, na mocy którego ta wspólność zostanie zniesiona. (tak: pozostaje do omówienia problem odpowiedzialności za długi zaciągnięte przez małżonków wspólnie, albo przez jednego z nich, ale to temat na wieeeele wpisów)

Jeśli jednak małżonkowie do porozumienia w tej kwestii nie dojdą, to  wspólność majątkowa może także ustać w wyniku zniesienia jej przez sąd w odrębnym postępowaniu (z datą wskazaną w wyroku sądu).

Oznacza to, iż każde z małżonków (nie występując nawet o rozwód) może zwrócić się do sądu, aby sąd zdecydował o ustanowieniu takiej rozdzielności. Będzie o tym jeszcze wiele razy mowa, bo to  jest ważne. Jest ważne zwłaszcza kiedy małżonkowie całymi latami żyją oddzielnie, pomimo braku wyroku rozwodowego i faktycznie nie mają pojęcia o swojej sytuacji majątkowej.

Nie zawsze konieczny jest więc rozwód, aby doszło do zakończenia ustroju wspólności majątkowej. Czasem też sprawy o rozwód trwają całymi latami, a pozostawanie w takim ustroju wspólności majątkowej może być dla jednego z małżonków bardzo niekorzystne i z tego względu sąd może orzec o tej rozdzielności w osobnym postępowaniu.

Nie jest to jednak takie proste. W tle zazwyczaj pozostaje odpowiedzialność za długi, więc sądy podchodzą do takich spraw z dużą ostrożnością. Sąd każdą sprawę ocenia indywidualnie, w oparciu o zgromadzone dowody.

Wspólność ustawowa ustaje też w wyniku sądowego ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków oraz w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

Po dacie ustania wspólności majątkowej przestaje istnieć ustrój wspólności – odtąd mamy do czynienia wyłącznie z majątkami osobistymi każdego z małżonków.

Pozostaje jednak problem wspólnego majątku zgromadzonego wcześniej. A konkretnie problem jego podziału…

Podziału samych składników oraz rozliczenia nakładów np. poczynionych z majątków osobistych na majątek wspólny. A to już łatwe i oczywiste nie jest.

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: