Jednym zdaniem

  • Sprawy o podział majątku rozpatrywane są przez sądy rejonowe (niezależnie od wartości tego majątku).

§

  • Sprawy takie sąd rozpoznaje w trybie nieprocesowym.

§

  • Wniosek w sprawie o podział majątku wspólnego podlega opłacie stałej.

§

  • Od wyroku sądu rejonowego przysługuje apelacja do sądu okręgowego.

§

  • W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – sąd spadku.

§

  • W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi.

§

  • W razie sporu co do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym sąd może w tym przedmiocie orzec postanowieniem wstępnym.

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: