Dowody w sprawie: kiedy przedłożyć je w sądzie?

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów:

jak najszybciej to możliwe, a więc : we wniosku o podział majątku albo w odpowiedzi na wniosek. Jeśli tego nie zrobisz, narażasz się na to, iż sąd spóźnionych dowodów  nie dopuści… Jeśli więc uważasz, że w sprawie powinni zostać przesłuchani świadkowie (zwłaszcza jeśli we wniosku wnosisz o ustalenie, iż udziały w majątku wspólnym nie są równe) wskaż sądowi jakich świadków ma przesłuchać i podaj ich adresy już w treści wniosku.

Może np. chcesz, aby sąd dokonał rozliczeń z majątku wspólnego na majątek osobisty, albo też z majątku osobistego na majątek wspólny? Jeśli masz dowody np. w postaci faktur potwierdzających iż nakłady takie były dokonywane, dołącz te faktury do wniosku.

I pamiętaj: wniosek do sądu składa się w dwóch egzemplarzach – aby sąd mógł jeden egzemplarz doręczyć stronie przeciwnej.

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: