Co więc stanowi majątek osobisty?

Pisałam już, co stanowi majątek wspólny obojga małżonków.

Pisałam też, iż po zawarciu małżeństwa istnieją co do zasady -oprócz majątku wspólnego także majątki osobiste każdego z małżonków. Co więc wchodzi w ich skład?

Zgodnie z art. 33 k. r. i o.   do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 1)  przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

 2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

 3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

 4)  przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

 5)  prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

 6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

  7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

  8 przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

  9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10)  przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Całkiem więc tego sporo… W praktyce najważniejsze są punkty 1 i 2. – czyli majątek nabyty przed ślubem i  składniki majątku odziedziczone przez jednego z małżonków. Najbardziej chyba problematycznym – zwłaszcza pod względem dowodowym – jest punkt 10. – a więc „przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego”.

Czyli że: żona dziedziczy mieszkanie po babci. A więc to mieszkanie to jej majątek osobisty. Żona sprzedaje to mieszkanie. I za te pieniądze kupuje sobie inne mieszkanie… W takich sytuacjach bardzo ważne są jednak zapisy w akcie notarialnym. Trzeba koniecznie tego dopilnować, bo potem, w razie kłopotów mogą być spore trudności dowodowe.

Podział majątku nie obejmuje oczywiście składników wchodzących do majątków osobistych małżonków. (na szczególną uwagę zasługuje punkt 10. cytowanego przepisu, o czym będzie jeszcze mowa)

Najważniejsza kwestia w praktyce to to, iż „to co odziedziczone” stanowi co do zasady majątek osobisty każdego z małżonków. (nie ma też większego znaczenia czy dziedziczenie to miało miejsce na podstawie ustawy czy testamentu).

We wniosku o podział majątku wspólnego należy wskazać, co stanowiło ten majątek wspólny. W przypadku nieruchomości zazwyczaj nie będzie z tym problemu, gdyż okoliczność ta wynika z treści księgi wieczystej, jednak już w przypadku ruchomości może być z tym problem…

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: